Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

4712 2d5c 390
Reposted fromloveandsex loveandsex viaGunToRun GunToRun
2271 0efa 390
Reposted fromdossya dossya
Serenade With Strings by Adrian Borda
Reposted fromcorvax corvax viaGunToRun GunToRun
1791 0ad5 390
Reposted fromclitoris clitoris vianieobecnosc nieobecnosc
Spotkajmy się kiedyś. Porozmawiamy o tym, co czułam, gdy byłeś najważniejszym człowiekiem w moim życiu. Opowiem Ci o tęsknocie, której nie znasz. Dowiesz się czym była pustka - dziura w organizmie w kształcie Twojej duszy, niepozwalająca oddychać i zasypiać nocą. Zapewne nigdy nie wiedziałeś o istnieniu moich uczuć. Przyjdź, powspominamy stare dobre czasy, gdy jeszcze Ciebie kochałam.
— Alicja Kostrzak

November 18 2017

4777 9d3d 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaGunToRun GunToRun
5495 9ece 390
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaGunToRun GunToRun

November 05 2017

Kochałem ją, nie za to jak tańczyła z moimi aniołami, lecz za to w jaki sposób dźwięk jej imienia potrafił uciszyć moje demony.
— Christopher Poindexter
Reposted fromNataly Nataly vianieobecnosc nieobecnosc
5380 a36c 390
Reposted fromAlcea Alcea viainsanedreamer insanedreamer
2854 1cd1 390
Niektórzy ludzie, widząc łagodność i wrażliwość, nie mają dość inteligencji, żeby zrozumieć, na co patrzą. Postrzegają to jako słabość i żerują na niej.
— Sharon Bolton
2160 2951 390
2342 eaba 390
8013 7f75 390

opticculture:

Milky Way Forest by Aleksandr Kljuchenkow

Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl